Garantie 

HOE BEHOUD IK MIJN GARANTIE
Om de fabrieksgarantie te behouden is het belangrijk dat je de eerste servicebeurt op tijd laat uitvoeren door de winkel waar jij de fiets hebt aangekocht.  Het gebeurt dat de fabrikant vraagt om je fiets te registreren om alles vlot te laten verlopen. 

WETTELIJKE EN FABRIEKSGARANTIE

Gebreken aan het product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, (en dus niet veroorzaakt zijn door normale gebruiksslijtage), worden door verkoper met inachtneming van onderstaande voorwaarden (punt 1 en 2) kosteloos hersteld. Dit indien de gebreken zo snel mogelijk na constatering ervan bij verkoper worden gemeld. 

 1. De aanspraak op garantie geldt niet voor schade, uitval en/of verlies als gevolg van: 
 • het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen; 
 • normaal gebruik en ouderdom; 
 • het door de koper niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud conform de onderhoudsvoorschriften bij een erkende specialist; 
 • scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met normaal gebruik door personen 
 • hermontage, onachtzaamheid, onjuist onderhoud, ongeval, misbruik of gebruik voor wedstrijden of commerciële doeleinden; 
 • vervoer door de klant; 
 • die niet samenhangt met materiaal en vakmanschap, zoals het niet opvolgen van de voorschriften door gebruikers; 
 • wijzigingen aan het uiterlijk of het oppervlak van het product die de werking niet beïnvloeden; 
 • reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet - schriftelijk - door verkoper gemachtigd zijn; 
 • onjuiste installatie, afstelling of reparaties; 
 • klimatologische invloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming. 
 1. Een en ander dient schriftelijk te geschieden, direct na vaststelling van het gebrek tegen overlegging van een kopie van jouw koopovereenkomst, betalings- en garantiebewijs 

Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden, zullen de kosten hiervan aan de koper in rekening worden gebracht door de verkoper. Dit ter beoordeling van verkoper. Om te voorkomen dat je verrast wordt door onvoorziene kosten zoals hierboven omschreven, adviseren wij je de bij jouw product geleverde documenten te raadplegen op een mogelijke verklaring en/of oplossing van jouw klacht. 

Koper heeft de plicht schade aan het product te beperken. Uitgebreidere of andere aanspraken zijn uitgesloten. Na redelijke toetsing (door verkoper) voorafgaande een servicegeval, kunnen kosten (buiten de bovengenoemde garantietermijnen) in rekening worden gebracht voor koper. 

EEN GARANTIEGEVAL MELDEN

Als je vermoedt dat je met een garantiegeval te maken hebt, neem dan altijd eerst contact op met onze customer service. Wij helpen je graag verder. 

Als je ons mailt of belt over een mogelijk garantiegeval, stuur dan het volgende mee, zodat wij je zo snel mogelijk kunnen helpen: 

 • Je bestelnummer (staat op de factuur) 
 • Een duidelijke omschrijving van het garantiegeval 
 • Een foto van het defecte onderdeel (indien van toepassing) 
 • Of jouw fiets al een eerste servicebeurt heeft gehad 

Op deze manier kunnen wij beoordelen of er sprake is van een garantiegeval. Als wij aan de hand van de foto’s of omschrijving niet kunnen beoordelen of het om een garantiegeval gaat, dan zoeken wij naar een andere oplossing om dit in te kunnen schatten. Dit doen wij natuurlijk in overleg met jou. 

Let op! Als wij aangeven dat het (waarschijnlijk) niet om een garantiegeval gaat, maar je wilt toch, buiten de garantie om, dat je fiets door door ons wordt herstelt,  hou er dan rekening mee dat de kosten voor de reparatie voor jouw eigen rekening zijn. Wil je dat wij in het atelier alsnog checken of het een garantiegeval is, hou er dan rekening mee dat er extra onderzoek kosten gerekend kunnen worden wanneer blijkt dat het toch niet om een garantiegeval gaat. De onderzoekskosten bedragen €50,-  

DUUR VAN DE REPARATIE

Wij proberen je fiets binnen 14 dagen te repareren mits de onderdelen voorradig zijn, zijn de onderdelen niet voorradig dan bestellen wij de onderdelen bij de leverancier. 

GOED OM TE WETEN

De bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar.

TERUG NAAR BOVEN